Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
5/27/2022 1160 / 7/17/2018 гр. Лясковец Квартал: 4 УПИ: ІІІ-2327 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по ПУП -ПР на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., кадастрален план одобрен със Заповед № 300-4-49/ 31.10.2003 г.План за улична регулация, одобрен с Решение № 277/ 28.04.2005 г.; Скица № 370/ 17.07.2018 г. Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (1153 кв.м.)
Публичен търг
2/24/2022 1281 / 11/11/2021 гр. Лясковец Квартал: 122 УПИ: XI - 2511 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Урегулиран поземлен имот (496 кв.м.)
Публичен търг
2/11/2022 1280 / 10/25/2021 гр. Лясковец Квартал: 67 УПИ: VIII-1318 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (38 кв.м.)
Решение на общинския съвет
12/7/2021 680 / 11/4/2010 гр. Лясковец Квартал: 7 УПИ: ХХІІІ-644 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по Подробния устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346/09.06.1993 г.; Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300 - 4 - 49/31.10.2003 г.; План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г.; Преписка, утвърдена със Заповед № 1311/21.09.2010 г.;улица "Трети март" № 88. Поземлен имот с идентификатор №:
• Поземлен имот (772 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7/14/2021 348 / 4/26/1999 гр. Лясковец Квартал: 121 УПИ: VІ - 756 Номер: Улица: "Васил Левски" №: 114 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по ПУП на гр. Лясковец. Поземлен имот с идентификатор №:
• Незастроен урегулиран поземлен имот (270 кв.м.)
Публичен търг