Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/31/2017 1131 / 11/10/2016 с. Джулюница Местност: имот № 000419 по Картата на възстановената собственост на землището на с. Джулюница, общ. Лясковец
• Друга селищна територия (0.596 дка)
Публичен търг
9/2/2016 409 / 10/28/2002 с. Козаревец Кв: 18а УПИ: І - общински Местност: по ПУП - с. Козаревец; Заповед № РД - 17-13 / 09.09.2005 г.
• Урегулиран поземлен имот (911 кв.м.)
Публичен търг
9/2/2016 410 / 10/28/2002 с. Козаревец Кв: 18а УПИ: ІІ - общински Местност: по ПУП - с. Козаревец; Заповед № РД - 17-13 / 09.09.2005 г.
• Урегулиран поземлен имот (965 кв.м.)
Публичен търг
6/24/2016 1024 / 7/10/2014 с. Козаревец Местност: Стопански двор, имот № 210004 - частна държавна собственост
• Нежилищен имот (559 кв.м.)
Публичен търг
5/9/2016 1112 / 2/4/2016 гр. Лясковец Кв: 27 УПИ: ХІІ - 249 Местност: по Подробния устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 година, Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300 - 4 - 49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение №277 / 28.04.2005 г. Улица "Янтра" № 10.
• Поземлен имот (24 кв.м.)
Решение на общинския съвет