Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/27/2017 1143 / 3/2/2017 гр. Лясковец Кв: 157 УПИ: ХХV-за комплексно обществено обслужване Улица: "Христо Ботев" №: 48г Местност: по ПУП - ПР на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 865 / 12.07.1995 г., Преписка одобрена с Решение № 193 / 24.11.2016 г.
• Урегулиран поземлен имот (1196 кв.м.)
Публичен търг
5/23/2017 1133 / 12/27/2016 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: ХХV Номер: 2528 Улица: "Васил Левски" №: 95 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № 300-4-49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г., Изменение на ПУП със Заповед № 1596 / 29.08.2016 г. на Кмета на Община Лясковец.
• Урегулиран поземлен имот (570 кв.м.)
Публичен търг
5/23/2017 1132 / 12/27/2016 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: ХХІV Номер: 2528 Улица: "Васил Левски" №: 95a Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № 300-4-49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г., изменение на ПУП със Заповед № 1596 / 29.08.2016 г. на Кмета на Община Лясковец
• Урегулиран поземлен имот (571 кв.м.)
Публичен търг
3/31/2017 1131 / 11/10/2016 с. Джулюница Местност: имот № 000419 по Картата на възстановената собственост на землището на с. Джулюница, общ. Лясковец
• Друга селищна територия (0.596 дка)
Публичен търг
9/2/2016 409 / 10/28/2002 с. Козаревец Кв: 18а УПИ: І - общински Местност: по ПУП - с. Козаревец; Заповед № РД - 17-13 / 09.09.2005 г.
• Урегулиран поземлен имот (911 кв.м.)
Публичен търг