Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
10/23/2017 1073 / 8/3/2015 гр. Лясковец Кв: 94 УПИ: ХІІІ - 480 Местност: по Подробния устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 година, Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300 - 4 - 49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение №277 / 28.04.2005 г. Улица "Осогово" № 9.
• Поземлен имот (25 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10/20/2017 1144 / 5/9/2017 гр. Лясковец Кв: 67 УПИ: ХІІІ-1264,1325 Улица: "Г. С. Раковски" № 29 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г., изменение на План за регулация със Заповед № 527 / 29.03.2017 г. на Кмета на Община Лясковец.
• Поземлен имот (191 кв.м.)
Публичен търг
9/25/2017 942 / 2/13/2013 с. Добри дял Местност: Местност "Пихчана". Имот № 236018.
• Изоставена нива (5.133 дка)
Публичен търг
7/27/2017 1143 / 3/2/2017 гр. Лясковец Кв: 157 УПИ: ХХV-за комплексно обществено обслужване Улица: "Христо Ботев" №: 48г Местност: по ПУП - ПР на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 865 / 12.07.1995 г., Преписка одобрена с Решение № 193 / 24.11.2016 г.
• Урегулиран поземлен имот (1196 кв.м.)
Публичен търг
5/23/2017 1133 / 12/27/2016 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: ХХV Номер: 2528 Улица: "Васил Левски" №: 95 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № 300-4-49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г., Изменение на ПУП със Заповед № 1596 / 29.08.2016 г. на Кмета на Община Лясковец.
• Урегулиран поземлен имот (570 кв.м.)
Публичен търг