Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/6/2019 1199 / 10/30/2018 с. Козаревец Кв: 103 УПИ: VІІІ - 699 по ПУП - ПР с. Козаревец
• Урегулиран поземлен имот (1130 кв.м.)
Публичен търг
2/19/2019 1190 / 10/10/2018 гр. Лясковец Кв: 68 УПИ: І- 1326 за КОО Улица: "Трети март" №: 7а
• Урегулиран поземлен имот (458 кв.м.)
Публичен търг
1/21/2019 917 / 6/22/2012 гр. Лясковец Кв: 135 УПИ: ІV - за производствено складови дейности Местност: по Подробния устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 865 / 12.07.1995 година; Преписка, одобрена със Заповед № 1121 / 04.06.2012 г. Улица "Максим Райкович" № 34 Д.
• Застроен урегулиран поземлен имот (3210 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
1/17/2019 599 / 5/10/2007 с. Добри дял Кв: 67 УПИ: VІ - общински Местност: по ПУП на с. Добри дял, Заповед № 803 / 09.08.1996 г. за утвърден кадастрален план
• Урегулиран поземлен имот (576 кв.м.)
Публичен търг
11/16/2018 1159 / 6/20/2018 с. Козаревец Кв: 98 УПИ: VІ-573 Улица: Ивайло №: 9 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, одобрен със Заповед № 125/12.03.1928 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № РД- 17-13/09.09.2005 г.
• Поземлен имот (20 кв.м.)
Решение на общинския съвет