Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1275 / 11/26/2020 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 113 УПИ: XIV-2496
• Урегулиран поземлен имот (539 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец.
1274 / 9/23/2020 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 28 УПИ: XIII - 1883
• Урегулиран поземлен имот (500 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец.
1273 / 8/11/2020 Частна общинска собственост с. Козаревец Местност: № по предходен план 001008, местност "Червен бряг" Поземлен имот с идентификатор №: 37664.1.8
• Нива (5580 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собтсвеност.
1272 / 8/11/2020 Частна общинска собственост с. Козаревец Местност: № по предходен план 083001, местност "Старите лозя" Поземлен имот с идентификатор №: 37664.83.1
• Нива (17781 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1271 / 8/3/2020 Частна общинска собственост с. Добри дял Местност: № по предходен план 011016, местност "Буровско" Поземлен имот с идентификатор №: 21453.11.16
• Нива (1823 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.