Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1279 / 9/7/2021 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 145 УПИ: II - ПСД
• Урегулиран поземлен имот (11638 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец.
1278 / 6/24/2021 Частна общинска собственост гр. Лясковец Местност: № по предходен план 000560 Поземлен имот с идентификатор №: 44793.41.560
• Друг вид земеделска земя (17889 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1276 / 2/16/2021 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 38 УПИ: VII-1728 Улица: "Героги Бенковски
• Урегулиран поземлен имот (1137 кв.м.)
С констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 970, том V, рег. № 11565, дело № 895/2010 г. при квоти: за Георги Стоянов Петров, с ЕГН 8207081500 - първи етаж от двуетажна сграда, гараж и магазин придобити преди брака, представляващи индивидуална собственост и втори етаж за Георги Стоянов Петров и Ваня Младенова Петрова, с ЕГН 8207121412, строен по време на брака, в законов режим на общност.
1273 / 8/11/2020 Частна общинска собственост с. Козаревец Местност: № по предходен план 001008, местност "Червен бряг" Поземлен имот с идентификатор №: 37664.1.8
• Нива (5580 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собтсвеност.
1272 / 8/11/2020 Частна общинска собственост с. Козаревец Местност: № по предходен план 083001, местност "Старите лозя" Поземлен имот с идентификатор №: 37664.83.1
• Нива (17781 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.