Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1145 / 6/13/2017 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 10 УПИ: ІІ - 2407 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № 300-4-49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г., административен адрес: гр. Лясковец, ул. "Стефан Калинов" № 6.
• Урегулиран поземлен имот (1554 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1144 / 5/9/2017 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 67 УПИ: ХІІІ-1264,1325 Улица: "Г. С. Раковски" № 29 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-49 / 31.10.2003 г., План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г., изменение на План за регулация със Заповед № 527 / 29.03.2017 г. на Кмета на Община Лясковец.
• Поземлен имот (191 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1142 / 2/22/2017 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 30 УПИ: VІ- 168 Улица: "Бузлуджа" №: 27
• Урегулиран поземлен имот (452 кв.м.)
Общинско жилище- сграда и част от дворно място, което е включено в състава на жилищата за отдаване под наем от Община Лясковец за срок от 10 години, считано от 01.01.2012 г. на основание чл. 228 от ЗЗД и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Лясковец.
1141 / 2/10/2017 Частна общинска собственост с. Джулюница Местност: имот № 092025, местност "Геровец" по КВС на землището на с. Джулюница
• Нива (0.141 дка)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1140 / 2/10/2017 Частна общинска собственост с. Джулюница Местност: имот № 092024, местност "Геровец" по КВС на землището на с. Джулюница
• Нива (0.197 дка)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.