Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1160 / 7/17/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 4 УПИ: ІІІ-2327 Местност: по ПУП -ПР на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г., кадастрален план одобрен със Заповед № 300-4-49/ 31.10.2003 г.План за улична регулация, одобрен с Решение № 277/ 28.04.2005 г.; Скица № 370/ 17.07.2018 г.
• Урегулиран поземлен имот (1153 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1159 / 6/20/2018 Частна общинска собственост с. Козаревец Квартал: 98 УПИ: VІ-573 Улица: Ивайло №: 9 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, одобрен със Заповед № 125/12.03.1928 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № РД- 17-13/09.09.2005 г.
• Поземлен имот (20 кв.м.)
На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец.
1158 / 5/21/2018 Частна общинска собственост с. Козаревец Поземлен имот с идентификатор №: 37664.49.173
• Поземлен имот (16164 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
1156 / 2/28/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 106 УПИ: XXIX 506,503 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (586 кв.м.)
1155 / 2/28/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 106 УПИ: XXX 503,506 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.