Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
9/19/2019 1116 / 4/18/2016 с. Козаревец Кв: 49 УПИ: І-194 за обществено, административно и делово обслужване Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, одобрен със Заповед № 125 от 12.03.1928 г., Кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-17-13/09.09.2005 г.,
• Застроен урегулиран поземлен имот (4499 кв.м.)
Публичен търг
7/30/2019 1188 / 9/27/2018 гр. Лясковец Кв: 25 УПИ: І-2160 за обществено обслужване Улица: "Христо Ботев" №: 34
• Урегулиран поземлен имот (746 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7/15/2019 1155 / 2/28/2018 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: XXX 503,506 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.) • Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.) • Урегулиран поземлен имот (506 кв.м.)
Публичен търг