Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
1/21/2019 917 / 6/22/2012 гр. Лясковец Кв: 135 УПИ: ІV - за производствено складови дейности Местност: по Подробния устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 865 / 12.07.1995 година; Преписка, одобрена със Заповед № 1121 / 04.06.2012 г. Улица "Максим Райкович" № 34 Д.
• Застроен урегулиран поземлен имот (3210 кв.м.)
Публично оповестен конкурс
1/17/2019 599 / 5/10/2007 с. Добри дял Кв: 67 УПИ: VІ - общински Местност: по ПУП на с. Добри дял, Заповед № 803 / 09.08.1996 г. за утвърден кадастрален план
• Урегулиран поземлен имот (576 кв.м.)
Публичен търг
11/16/2018 1159 / 6/20/2018 с. Козаревец Кв: 98 УПИ: VІ-573 Улица: Ивайло №: 9 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, одобрен със Заповед № 125/12.03.1928 г., Кадастрален план одобрен със Заповед № РД- 17-13/09.09.2005 г.
• Поземлен имот (20 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/2/2018 891 / 11/18/2011 гр. Лясковец Кв: 75 УПИ: ХІХ - 357 Местност: по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, одобрен със Заповед № 346 / 09.06.1993 г.; Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300 - 4 - 49 / 31.10.2003 г.; План за улична регулация, одобрен с Решение № 277 / 28.04.2005 г.; Преписка, одобрена със Заповед № 999 / 30.06.2011 г. Улица "Тодор Хрулев" № 95
• Урегулиран поземлен имот (855 кв.м.)
Публичен търг
8/9/2018 1156 / 2/28/2018 гр. Лясковец Кв: 106 УПИ: XXIX 506,503 Улица: "Васил Левски"
• Урегулиран поземлен имот (586 кв.м.)
Публичен търг