Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1154 / 2/16/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 132 УПИ: IV-За производствено складова дейност Номер: кад. № 2532
• Урегулиран поземлен имот (2164 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1153 / 2/16/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 132 УПИ: III- за производствено-складова дейност Номер: кад. № 2532
• Урегулиран поземлен имот (4963 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
306 / 2/22/2018 Публична общинска собственост с. Мерданя Квартал: 120 УПИ: I Местност: Кадастрален план , одобрен със Заповед № РД-17-16/29.11.2005 г. ; Изменение, одобрено със Заповед № 415/20.02.2018 г. на Кмета на Община Лясковец
• Урегулиран поземлен имот (415 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост
305 / 2/13/2018 Публична общинска собственост с. Мерданя Местност: имот № 000494, местност "Радин гроб"
• Пасище, мера (1.686 дка)
Имотът се управлява от кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
304 / 2/13/2018 Публична общинска собственост с. Мерданя Местност: имот № 000493, местност "Радин гроб"
• Пасище, мера (0.246 дка)
Имотът се управлява от кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.