Municipality Administration

Lyaskovets

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1190 / 10/10/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 68 УПИ: І- 1326 за КОО Улица: "Трети март" №: 7а
• Урегулиран поземлен имот (458 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец, на основание чл.12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1189 / 9/27/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 25 УПИ: V- 2167 - за обществено обслужване Улица: "Христо Ботев"
• Урегулиран поземлен имот (647 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1188 / 9/27/2018 Частна общинска собственост гр. Лясковец Квартал: 25 УПИ: І-2160 за обществено обслужване Улица: "Христо Ботев" №: 34
• Урегулиран поземлен имот (746 кв.м.)
Жанета Илиева Любенова, с ЕГН 7401271513 от гр. Г. Оряховица, ул."Генерал Гурко" № 13, вх. А, собственик на едноетажна постройка-павилион за обществено хранене със заст.площ 196 кв.м., построена въз основа на възмездно отстъпено право на строеж, съгласно нотариален акт № 392, т. ІІ, рег. № 6477, дело № 1819/ 29.10.1999 г.
1187 / 8/17/2018 Частна общинска собственост с. Мерданя Поземлен имот с идентификатор №: 47826.193.25
• Широколистна гора (6498 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
1186 / 8/17/2018 Частна общинска собственост с. Мерданя Поземлен имот с идентификатор №: 47826.190.170
• Широколистна гора (12998 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Община Лясковец на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.